Kontakt
Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych
Strona głowna  /  Regulamin
Regulamin
 

 1. Przedszkole jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.7:00 - 17:00

 

 2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci do godz. 8:00 i odbierania w ustalonych porach począwszy od godz. 13:00.

 

 3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie, rodzeństwo (powyżej 18 roku życia). Dzieci nie mogą opuszczać sali do momentu pojawienia się rodzica w szatni przedszkolnej.

 

 4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.

 

 5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienia związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.

 

 6. Nie odebranie dziecka do godziny 17:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

 

 7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach wychowawcy mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub dyrektora przedszkola.

 

 8. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  (zgodnie z podpisaną umową) w ustalonych terminach (najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca)

 

 9. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane do dyrektora lub wychowawcy przed rozpoczęciem nowego miesiąca

 

 10. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo - dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do wychowawców.

 

 11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.

 

 12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola (drogie zabawki, telefony kom. itp..)

 

 13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.      

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-03-04